Usein kysyttyÄ

Mikä on digimurros?

Digimurros (tai liiketoiminnan digitaalinen murros) määritellään yrityksen suorituskyvyn radikaaliksi parantamiseksi erilaisia digiteknologioita hyödyntäen. Tällä hetkellä yritykset eivät kuitenkaan ole riittävän hyvin ymmärtäneet, mitä digimurros on, ja monet perinteiset yritykset kamppailevatkin, jotta osaisivat järkevästi hyödyntää eri digiteknologioita omassa liiketoiminnassaan.

Mikä on digitaalinen liiketoimintamalli?

Paras tapa hyödyntää digimurrosta on luoda täysin uusi ja menestyksekäs digitaalinen liiketoimintamalli. Jos sellaisen luominen tuntuu ylivoimaiselta, voi yritys aloittaa digimurroksensa kokeilemalla eri digiteknologioita. Digiteknologioita (esim. RPA, AI, sensoriteknologia jne.) voi käyttää joko tehostamaan yrityksen omia sisäisiä prosesseja tai parantamaan asiakaskokemusta. Näin yritys voi kokemusten karttuessa oppia tunnistamaan uusia potentiaalisia digitaalisia liiketoimintamalleja uusine digipalveluineen ja digikäytäntöineen.  On myös hyvä ymmärtää, että parhaimman hyödyn uusista digiteknologioista saa yhdistämällä niitä. Esim. käyttämällä uutta luonnollisen kielen teknologiaa (Natural Language Processing -teknologiaa) prosessin alkuosassa syötteiden hallinnassa ja ohjelmistorobotiikkaa itse prosessin automatisoinnissa.   

 

Kehitti sitten organisaatio joko suunnitelmallisesti tai eksperimentoimalla uutta digitaalista liiketoimintamalliaan, on organisaation opittava toimimaan kahden liiketoimintamallin ympäristössä koko digimurroksen ajan. Silloin on hyvä pitää mielessä, että perinteisestä liiketoimintamallista tulevat tuotot  maksavat yrityksen juoksevat kulut sekä uuden digitaalisen liiketoimintamallin kehityksen. Uusi digitaalinen liiketoimintamalli taas varmistaa puolestaan yrityksen elinvoimaisuuden myös lähitulevaisuudessa. Molempien liiketoimintamallien samanaikainen hallinta kuitenkin vaatii digimurroksen ohjausryhmältä taitoa  uudelleen-organisoida (engl. re-organize) nykyisiä organisaatiorakenteita, työrooleja, työrutiineja sekä johtamiskäytäntöjä.

Miksi digimurrosta on vaikea hallita?

Digimurroksen hallinta mielletään usein pelkäksi IT-projektiksi, joka tuo uuden  teknologian yritykseen. Digimurros sisältää kuitenkin myös hallinnollisia projekteja, joissa yrityksen rutiineja, työtehtäviä, prosesseja, mittareita sekä johtamiskäytäntöjä on muokattava uudenlaisiksi. 

 

Usein yritykset keskittyvätkin liikaa teknologiapuoleen ja odottavat teknologiatoimittajien ottavan kokonaisvastuun koko digimurroksesta. Digimurroksen hallinta on kuitenkin yrityksen omalla vastuulla eikä sitä pidä ymmärtää teknologiatoimittajien kertaluontoiseksi tekniikka -projektiksi. Digimurros on pikemminkin yrityksen jatkuvaa kehittämistä, jossa uusi digitaalinen liiketoimintamalli syntyy perinteisen liiketoimintamallin rinnalle ja jossain vaiheessa myös mahdollisesti korvaa sen. Jotta digimurros olisi onnistunut ja vastaisi sekä organisaation että asiakkaan tarpeita, on jokainen organisaatitaso, työntekijä, asiakas ja jälleenmyyjä otettava  mukaan digimurrokseen.

Mitä tapahtuu ilman digimurrossuunnitelmaa?

 

Yritykset, joilla ei ole digimurrossuunnitelmaa, päätyvät digimurroksen osalta yleensä joko (1) hallitsemattomaan kaaos -tilaan tai (2) ns. portinvartija -tilaan.

(1) Digimurroksen kaaos -tilassa kukaan ei näytä olevan vastuussa itse digimurroksesta. Tämä johtaa hallitsemattomien “cowboy kokeiluprojektien” syntyyn. Tämä sinäänsä ei ole ongelma, mutta kokeiluprojektien päällekkäisyys aiheuttaa turhia kuluja ja usein myös turhia osastojen välisiä konflikteja.

(2) Digimurroksen portinvartija -tilassa, yritys taas investoi pelkästään nykyisen liiketoimintamallinsa tehostamiseen (eli nykyisten palvelujen, prosessien ja käytäntöjen tehostamiseen). Portinvartija -tilassa yritys ei uskalla investoida uuteen digitaaliseen liiketoimintamalliin tai luoda sen sisälle uusia digipalveluita tai -käytäntöjä. Koska organisaatio keskittyy vain nykyisen liiketoimintamallinsa tehostamiseen (sillä siitä organisaatiota myös yksipuolisesti palkitaan), jää siltä näkemättä uudet digitaaliset mahdollisuudet ja näin se jää auttamattomasti jälkeen kilpailjoistaan digiteknologioiden todellisessa hyödyntämisessä. Olisikin hyvä pitää mielessä, että “ei sähkövaloakaan keksitty kynttilänvaloa jalostamalla tai autoa hevosta trimmaamalla“.

Mikä on digimurrossuunnitelma?

Kaikki edellä kuvatut organisaatiomuutokset on järjestelmällisesti suunniteltava ja vietävä käytäntöön. Tämän takia tarvitaan erillinen digimurrossuunnitelma (engl. Digital Masterplan), johon sekä teknologiset että hallinnolliset syy-seuraus-projektit kirjataan. Kyseistä suunnitelmaa on myös jatkuvasti päivitettävä, jotta suunnitelma pystyisi vastaamaan asiakkaiden ja organisaation muuttuviin tarpeisiin.

Millaisia muutoksia digimurros aiheuttaa organisaatiossa?

Riippumatta siitä, mitä teknologisia hankkeita digimurroksessa on tarkoitus toteuttaa, nämä teknologiset projektit vaikuttavat todennäköisesti yrityksen jokaisen osaston toimintaan. Siksi jokaisen osaston olisi mietittävä, miten osaston nykyisiä prosesseja, rutiineja, työskentelytapoja, työaikatauluja, laadunvalvontaa sekä ohjauskäytäntöjä olisi mukautettava uusien digiteknologioiden käyttöönoton myötä. Jos organisaatio ei etukäteen suunnittele, millaisia hallinnollisia seurauksia uusista digiteknologia -projekteista eri organisaatioyksiköille aiheutuu, voi uuden digiteknologian käyttöönotto aiheuttaa enemmän kaaosta kuin hyötyä. Sen vuoksi organisaation on suunniteltava digimurroksensa niin teknologisesta kuin hallinnollisesta näkökulmasta ja tarvittavat muutokset on kirjattava erilliseen digimurrossuunnitelmaan (engl. Digital Masterplan).

Miten digimurrosta pitäisi hallita?

Jotta vältyttäisiin erilaisilta kontrolloimattomilta ja päällekkäisiltä teknologiakokeiluilta, olisi yrityksen hyvä: (a) perustaa riittävän mandaatin omaava keskitetty digiohjausryhmä (ns. Taktinen ohjausryhmä) ja (b) luoda yritykselle yhteinen digimurrossuunnitelma eri digiteknologisten- ja hallinnollisten projektien koordinoimiseksi. 

 

Mitkä ovat digimurroksen suurimmat haasteet?

Digimurroksella on omat erityishaasteensa. Nämä haasteet vaihtelevat riippuen siitä, missä digimurroksen vaiheessa yritys on.