2) Digijohtamis -koulutukset

 

2-vaiheen (murrosvaiheen) koulutusten päätavoitteena on, pystyä rakentamaan yrityksen yhteinen digimurrossuunnitelma (engl. Digital Masterplan) sekä oppia projektoimaan että johtamaan itse digimurrosta.

 

Koulutus: Digimurroksen johtaminen

Koulutuksessa käymme läpi (a) Kuinka rakennetaan yrityksen yhteinen digimurrossuunnitelma (engl. Digital Masterplan) pohjautuen eri organisaatioyksiköiden vaatimuksiin; (b) Kuinka digimurrosta johdetaan eri hallintokäytännöillä ja (c) kuinka digimurrosta optimoidaan käyttämällä eri Agility -käytäntöjä. Kesto: Vähintään puoli päivää (ilman työpajoja). Kenelle: Digijohtajat ja heidän tiiminsä.

 

2-vaiheen (eli murrosvaiheen) erityispiirteet

2-vaiheen alkaessa organisaatio on jo omaksunut digimurroksen mahdollisuudet. Lisäksi organisaation eri tasoilta on saatu kerättyä osastokohtaiset odotukset ja vaatimukset tulevalle digimurrokselle.

2-vaiheen ensimmäinen tehtävä onkin varmistaa, että kerätyt vaatimukset priorisoidaan, päällekkäisyydet eliminoidaan ja lopuksi liitetään yrityksen yhteiseen digimurrossuunnitelmaan (engl. Digital Masterplan).

Digimurrossuunnitelman toteuttaminen ja hallinnointi

Kun yritys on luonut ensimmäisen yhtenäisen digimurrossuunnitelmansa, on aika toteuttaa se. Tätä varten on luotava keskitetty “koordinointikoneisto” hallinnoimaan ja organisoimaan itse digimurrosta ja siihen liittyviä projekteja. Tätä “koneistoa” kutsutaan digitaaliseksi hallintotavaksi (engl. Digital Governance). “Koneistoon” yleensä kuuluu kolme eri tasoa kokouskäytäntöineen: Strateginen johtoryhmä (yrityksen ylin johto), Taktinen johtoryhmä (CDO/CIO/CTO:n vetämä ryhmä) sekä Operatiivisen tason projektiryhmät, tuotantomuutosten -seurantaryhmä sekä datan laadusta vastaava ryhmä. Jos yrityksellä on jo olemassa kyseinen “koordinointikoneisto”, kannattaa sitä hyödyntää vähäisin muokkauksin.

Digimurroksessa muuttuu sekä teknologia että hallinnolliset käytännöt

Jokaiseen digimurrokseen liittyy sekä teknisiä että hallinnollisia muutosprojekteja. Niitä on helpompi hallita, jos ne toteutetaan kahdessa eri  toteutuspolussa (engl. implementation tracks) seuraavasti:

  • 2a-teknologinen-polku: Tässä “polussa” yritys suunnittelee ja toetuutaa digimurroksen teknologiaprojektit (esim. ohjelmistoautomaation, tekoäly, anturitekniikka ja muut IT-projektit).
  • 2b-hallinnollinen-polku: Tässä “polussa” yritys taas suunnittelee ja toteuttaa hallinnolliset projektit, joilla on syy-seuraus-yhteydet teknologisiin projekteihin. Esimerkiksi teknologiset hankkeet, kuten RPA-projektit, yleensä aiheuttavat hallinnollisia muutoksia useissa eri organisaatioyksiköissä: yksikköjen prosesseissa, työohjeissa, roolikuvauksissa, palkitsemiskäytännöissä sekä koulutus- ja rekrytointitarpeissa.
Vahva digimurroksen johtaminen

Koska onnistunut digimurros on summa teknlogisia ja hallinnollisi projekteja sekä niiden välisiä syy-seuraus yhteyksiä, tarvitaan digimurroksen johtamiseen (Taktiseen johtoryhmään) kokenutta henkilökuntaa CDO/CIO/CTO:n lisäksi. Onkin tärkeää, että Taktisella johtoryhmällä on vahva ymmärrys itse liiketoiminnasta sekä annettuna kattava mandaatti (Strategiselta johtoryhmältä), joka mahdollistaa tarvittavien muutosten läpiviennin organisaatiossa.

Yhteenveto 2-vaiheen tehtävistä (Taktisen tason vastuualue)
  • Koota yksikkökohtaiset digimurros -vaatimukset yhtenäiseksi digimurrossuunnitelmaksi (ja myös tarvittaessa päivittää suunnitelmaa asiakas- ja käyttäjäpalautteiden perusteella).
  • Perustaa digimurroksen “koordinointikoneisto” (Strateginen, Taktinen ja Operatiivinen taso).
  • Rakentaa projektisalkku sisältäen sekä teknisiä että hallinnollisia hankkeita ja hallinnoida niiden syy-seuraus suhteita.
  • Hallinnoida digimurroksen laite- ja ohjelmistotoimittajia.